Kallelse till extrainsatt årsmöte 2012

Posted on Okategoriserade

Kallelse till extrainsatt årsmöte 2012

Styrelsen för Sverok Distriktet Västerbotten kallar härmed till Extrainkallat årsmöte. Distriktets medlemsföreningar har rätt att skicka röstberättigande representanter enligt följande:

o 2 ombud för föreningar upp till 25 medlemmar
o 3 ombud för föreningar 26-50 medlemmar
o 4 ombud för föreningar 51-75 medlemmar
o 5 ombud för föreningar 75-100 medlemmar
o 6 ombud för föreningar 101 medlemmar och därutöver

Antalet medlemmar baserar sig på 2011 års medlemsantal.

För att distriktets föreningar skall kunna delta och skicka representanter till mötet ersätter distriktet resor för dessa, dock ersätter distriktet endast för resor inom distriktet.

Styrelsen beslutade sig den 29 april för att avgå den 3e juni. Styrelsen kommer alltså att fortsätta sitt arbete fram tills det extrainkallade årsmötet. Anledningen till avgångsbeslutet är att styrelsen upplever att de förutsättningar och premisser på vilka de valdes till sitt uppdrag väsentligt har förändrats. Främst att ekonomiska poster har blivit eller varit tungt belastade redan innan årets styrelse har hunnit bedriva sin verksamhet. Vilket kraftigt beskurit styrelsens handlingsfrihet och kraftigt kommer att försvåra styrelsens uppdrag under året. Även brister gällande förtroende inom styrelsen har lett fram till avgångsbeslutet.

Dessa punkter leder även till att styrelsen till det extrainkallade årsmötet kommer att lägga fram förslag på reviderad budget och verksamhetsplan för att ge den kommande styrelsen ett bättre utgångsläge för verksamheten.

Sedan det ordinarie årsmötet har en av distriktets revisorer tvingats avsäga sig sitt uppdrag, då dennes arbetsgivare ansåg att engagemanget i distriktet kunde påverka dennes ställning som oberoende statstjänsteman.

Vill du titta närmare på styrelsens verksamhet finns protokoll från årets möten både på Västerbottens distriktsforum och här på hemsidan under Handlingar.

Nedan finner du dagordningen för det extra inkallade årsmötet för distriktet:

Dagordning

§1. Årsmötes öppnande
§1.1 Styrelsen avgår
§2. Fastställande av röstlängd
§3. Mötets behörighet
§4. Val av mötesfunktionärer
§4.1 Val av mötesordförande
§4.2 Val av mötessekreterare
§4.3 Val av justerare tillika rösträknare
§5. Ekonomisk berättelse för 2011
§6. Revisionsberättelse för 2011
§7. Ekonomisk ansvarsfrihet för Styrelsen 2011
§8. Fastställande av reviderad verksamhetsplan 2012
§9. Fastställande av reviderad budget 2012
§10. Förtroendepost val
§10.1 Val av Ordförande 2012
§10.2 Val av Kassör 2012
§10.3 Val av Ledamöter 2012
§10.4 Val av revisor(er) 2012
§11. Information.
§11.1 Reseersättningar
§12. Mötets avslutande

Tid & Plats
Vad: Extrainkallat årsmöte, Sverok Västerbotten.
När: 3 juni 2012, kl 15:00.
Var: Klossen, Ekonomistråket 6, Umeå.

Read more >